Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling 2023:


Tirsdag den 21. februar kl. 19.00 i klubhuset


Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.	Valg af dirigent
2.	Formandens/bestyrelsens beretning/årsrapport
3.	Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 2022
4.	Præsentation og godkendelse af budget for 2023
5.	Fastsættelse af kontingent for det følgende år
6.	Indkomne forslag
7.	Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
    (På valg til bestyrelsen er Bent, Anders og Svend)
8.	Valg af 2 revisorer
    (På valg er Steen Kasper og Poul)
9.	Eventuelt

Forslag fra medlemmerne til behandling under punkt 5, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.


Husk kontingent skal være betalt for at have stemmeret!

Kontingentet skal være betalt senest 15. februar på:
Reg.nr.: 9202 konto nr.: 2070938548

Med tydelig angivelse af navn i feltet ” besked til modtager”

Kontingentsatserne:
A-medlemskab: 400,- kr.
B-medlemskab: 200,- kr.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Referater